REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 4 W KATOWICACH

Zarządzenie nr 21/2019/2020

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Katowicach

z dnia 10.07.2020

w sprawie wysokości opłat za posiłki

 

§ 1

W oparciu o art. 106 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. nr 2010 poz. 910 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ustawy z dnia  5 września 2016 o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotów środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu  przez jednostki samorządu terytorialnego( Dz. U. z 2018 poz. 280).

ustalam opłatę za korzystanie z posiłku przez:

 1. 1.     uczniów szkoły w wysokości 3,50 zł (słownie : trzy złote 50/100),
 2. 2.     nauczycieli szkoły oraz uczniów, którym przyznano świadczenie socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których opłatę wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w wysokości 7,50 zł (słownie: siedem złotych 50/100),
 3. 3.     pracowników niepedagogicznych w wysokości 8,10 zł(słownie: osiem złotych 10/100),
 4. 4.     dzieci, za które opłatę wnoszą rodzice, w wysokości:
  1. a.     1,50 zł – za śniadanie (słownie: jeden złoty 50/100),
  2. b.     3,00 zł – za obiad (słownie trzy złote 00/100),
  3. c.     1,50 zł – za podwieczorek (słownie jeden złoty 50/100),
 5. 5.     Dzieci, którym przyznano świadczenie socjalne w formie posiłku dla dzieci w przedszkolu, za których opłatę wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  w wysokości:
  1. a.     11,60 zł – za trzy posiłki (słownie: jedenaście złotych 60/100),
  2. b.     2,90 zł – za śniadanie (słownie: dwa złote 90/100),
  3. c.     5,80 zł – za obiad (słownie: pięć złotych 80/100),
  4. d.     2,90 zł – za podwieczorek (słownie: dwa złote 90/100),

§ 2

 1. 1.     Opłaty za posiłki uczniów i pracowników należy wnosić za cały miesiąc z góry do przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego  z zastrzeżeniem pkt 3.
 2. 2.     Opłaty za posiłki dzieci przedszkolnych należy wnosić za cały miesiąc z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca z zastrzeżeniem pkt 3.
 3. 3.     Terminu, o którym mowa w pkt 1 i 2, nie stosuje się do opłat wnoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 4. 4.     Opłata za niewykorzystane posiłki przez uczniów i pracowników podlega zwrotowi po uprzednim poinformowaniu Zespołu o nieobecności i jest naliczana od dnia następnego po dniu, w którym przekazano informację o nieobecności.
 5. 5.     Opłata za niewykorzystane posiłki przez dzieci podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.
 6. 6.     Jeżeli jest to możliwe to zwrot, o którym mowa w pkt 4 i 5, dokonywany jest w formie odpisu z należności za posiłki w następnym miesiącu.
 7. 7.     Należną kwotę zwrotu, o którym mowa w pkt 4 i 5, oblicza się jako iloczyn ceny jednego posiłku i liczby nieobecności dni dziecka lub pracownika szkoły.
 8. 8.     Dopuszcza się kupowanie pojedynczych posiłków według opłat ustalonych w § 2 pkt 1, 2 i 3.

 § 3

Traci moc zarządzenie nr 11/2018/2019 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4  w   Katowicach z dnia 30.04.2019r. w sprawie wysokości opłat za posiłki.

 § 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2020r.

NA GÓRĘ