Regulamin uczestnictwa w projekcie

logo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

pn. „Więcej wiedzieć – lepiej współdziałać”

§ 1

Słownik pojęć

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, który uzyskał dofinansowanie do realizacji projektu, tj. Miasto Katowice,
 2. formach wsparcia – należy przez to rozumieć zajęcia dla dzieci, zajęcia dla dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych, warsztaty prowadzone w ramach projektu,
 3. kandydacie - należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie, na podstawie zasad określonych w Regulaminie,
 4. Komisji Rekrutacyjnej - należy przez to rozumieć komisję składającą się z 3 osób, powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Katowicach biorącego udział w projekcie, której zadaniem jest wyłonienie uczestników do projektu,
 5. Koordynatora projektu - należy przez to rozumieć osobę, której zadaniem jest koordynowanie wszystkich zadań realizowanych w ramach projektu, prowadzenie promocji i naboru uczestników,
 6. Asystencie koordynatora - należy przez to rozumieć osobę, której zadaniem jest pomoc w koordynowaniu zadań realizowanych w Projekcie,
 7. nauczycielu - należy przez to rozumieć osobę prowadząca zajęcia z uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie
 8. projekcie - należy przez to rozumieć projekt pn: „Więcej wiedzieć – lepiej współdziałać” realizowany przez Katowice-Miasto w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Katowicach w okresie od dnia 03.09.2018r. do dnia 26.06.2020r., współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.1. Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
 9. szkole - należy przez to rozumieć szkołę, w której realizowany jest projekt tj. Szkoła Podstawowa nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Katowicach
 10. realizatorze –należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Beneficjenta, odpowiedzialną za realizację wszystkich zadań przewidzianych w projekcie, zgodnie z jego założeniami, harmonogramem i obowiązującymi przepisami prawnymi,
 11. regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin udziału w projekcie pn. „Więcej wiedzieć – lepiej współdziałać
 12. uczestniku - należy przez to rozumieć kandydata, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Regulaminie został zakwalifikowany do udziału w projekcie,
 13. zajęciach - należy przez to rozumieć zajęcia dla dzieci/zajęcia dla dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych, prowadzone w ramach projektu.

§ 2

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów do projektu oraz warunki uczestnictwa w projekcie.
 2. Beneficjentem projektu jest Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.
 3. Realizatorem projektu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Katowicach.
 4. Biuro Projektu znajduje się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Katowicach.
 5. Koszt uczestnictwa w Projekcie ponosi Beneficjent ze środków otrzymanych na jego realizację tj.: 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) oraz 5% z budżetu państwa, 10% z wkładu własnego jednostki samorządu terytorialnego, tj. Miasta Katowice.
 6. Udział dzieci, rodziców i nauczyciela/ki podejmującego/cej studia podyplomowe w projekcie jest bezpłatny.
 7. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia przez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwijanie i kształtowanie kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności tj. kreatywność, praca zespołowa oraz nabycie kompetencji zawodowych nauczyciela w zakresie socjoterapii, w okresie od 03 września 2018r. do 26 czerwca 2020r.
 8. W ramach projektu organizowane są zajęcia dla uczniów/uczennic, którzy chcą rozwijać zainteresowania, zdolności, potrzebują wsparcia w nauce,  pomocy psychologiczno – pedagogicznej, socjoterapeutycznej, przygotowują się do podjęcia świadomej decyzji edukacyjno – zawodowej, zajęcia logopedyczne dla uczniów/uczennic i ich rodziców/opiekunów prawnych.
 9. W ramach projektu stwarza się możliwość nabycia kompetencji zawodowych nauczyciela/ki w zakresie socjoterapii.
 10. Zajęcia rozpoczynają się od października 2018r. i trwają do czerwca 2020r. włącznie, z możliwością wcześniejszego ich zakończenia pod warunkiem przeprowadzenia wszystkich przewidzianych do realizacji godzin zajęć/zrealizowania zadania.
 11. Zajęcia odbywają się w następującej liczbie godzin i liczebności grup:
 

Typ zajęć

liczba godzin

w roku

szkolnym

 Liczba osób

w  grupie

Od pomysłu do sukcesu - zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne

dla kl. VII

28

4

Od pomysłu do sukcesu - zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne

dla kl. VIII

28

4

Matematyczne zmagania - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

dla kl. IV

28

4 – 6

Matematyczne zmagania - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

dla kl. V

28

4 – 6

Kółko przyrodniczo-matematyczne - zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze i matematyczne dla kl. II i III

68

10

Odkrywcy przyrody - zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze, naukowo – techniczne dla kl. IV

56

10

Świat jest pełen tajemnic - zajęcia rozwijające kompetencje biologiczne

dla kl. V-VI

30

6

Świat jest pełen tajemnic - zajęcia rozwijające kompetencje biologiczne

dla kl. VII-VIII

30

6

Z technologią informatyczną za pan brat - zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne dla kl. IV – VI

29

12

Z technologią informatyczną za pan brat - zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne dla kl. IV – VI

29

12

Mały komputerowy świat - zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne

dla kl. I

30

12

Mały komputerowy świat - zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne

dla kl. II

30

12

Mały komputerowy świat - zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne

dla kl. III

30

12

Podróże z językiem angielskim - zajęcia rozwijające kompetencje porozumiewania się w j. angielskim dla kl. V-VII

62

8

Podróże z językiem angielskim - zajęcia rozwijające kompetencje porozumiewania się w j. angielskim dla kl. V-VII

62

8

Rozwiń skrzydła z jęz. angielskim-zajęcia rozwijające kompetencje porozumiewania się w j. angielskim dla kl. II

42

6

Rozwiń skrzydła z jęz. angielskim-zajęcia rozwijające kompetencje porozumiewania się w j. angielskim dla kl. III

42

6

Dziś uczeń, jutro pracownik - zajęcia rozwijające inicjatywność i przedsiębiorczość dla kl. VIII

84

15

Zabawy i łamigłówki dla sprawnej rączki i mądrej główki - zajęcia wspierające ucznia młodszego dla kl. I

68

10

Zajęcia specjalistyczne z pedagogiem

56

15

Zajęcia specjalistyczne z psychologiem

112

Zajęcia specjalistyczne z socjoterapeutą

112

Zajęcia logopedyczne

112

8

 

§ 3

Rekrutacja

 

      1.  Za zorganizowanie i sprawny przebieg procesu rekrutacji odpowiada Dyrektor we współpracy z Koordynatorem   i Asystentem.

      2.  Warunkiem udziału w rekrutacji do projektu jest złożenie poprawnie wypełnionej deklaracji {załącznik nr 1

           odpowiednioa,b,c} a następnie podpisanie dokumentów stanowiących załącznik do Regulaminu tj:

           -    pisemnej zgody na udział dziecka/podopiecznego w projekcie (załącznik nr 2),

           -    kwestionariusza osobowego - zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

                (załącznik nr 3),

           -    oświadczenia uczestnika projektu RODO (załącznik nr 4),

           -    oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 5 odpowiednio a,b).

      3.  Rekrutacja trwa od 28 wrzesnia do 5 października 2018 r. oraz od 2 do 10 września 2019 r..

           Deklaracje można składaću wychowawcy lub w biurze projektu sala nr 25.

      4.  Po wypełnieniu deklaracji oraz spełnieniu kryteriów obligatoryjnych i dodatkowychKoordynator wraz z Asystentem

           spotka się z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie w celu wypełnienia dokumentów

           (w terminie do 12 października 2018 r. oraz do 17 wrzesnia 2019 r.)

      5.  Do udziału w projekcie uprawnieni są kandydaci, którzy spełniają następujące kryteria:

      1)    Kryteria obligatoryjne dla wszystkich form wsparcia oferowanych w ramach projektu:

              a).- są uczniami/uczennicami  Szkoły Podstawowej nr 13 w Katowicach

                 - są rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 13 w Katowicach

                 - są  nauczycielami  pracującymi  w Szkole Podstawowej nr 13 w Katowicach,

              b) zamieszkują (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa śląskiego – w przypadku dzieci,

              c) zamieszkują (w rozumieniu kodeksu cywilnego) lub pracują na terenie województwa śląskiego

                  – w przypadku rodziców/opiekunów prawnych,

              d) zamieszkują (w rozumieniu kodeksu cywilnego) lub pracują na terenie województwa śląskiego

                  – w przypadku nauczycieli,

              e) wyrażają chęć, a w przypadku dzieci - ich rodzice/opiekunowie prawni wyrażają chęć ich udziału w projekcie,

                  poprzez wypełnienie i podpisanie stosownych dokumentów wymienionych w §3, ust.2,

       2)   kryteria dodatkowe, nieobligatoryjne dla poszczególnych typów zajęć z zaznaczeniem,

             iż pierwszeństwo udziału w zajęciach będą mieli uczestnicy je spełniający

             (w zakresie poszczególnych typów zajęć)

 

        Zadanie 1   Od pomysłu do sukcesu - zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne dla kl. VII, VIII

                         -  ocena końcoworoczna z matematyki - celująca, bardzo dobra, ewentualnie w razie braku chętnych

                         - dobra

        Zadanie. 2  Matematyczne zmagania - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl. IV, V

                         -  ocena końcoworoczna z matematyki – dopuszczająca, w razie braku chętnych, dostateczna

                         -  opinia nauczyciela matematyki

        Zadania 3 – 9, tj.

        Zadanie 3. Kółko przyrodniczo-matematyczne

                         - zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze i matematyczne dla kl. II, III

        Zadanie.4. Odkrywcy przyrody

                         - zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze, naukowo – techniczne dla kl. IV

        Zadanie 5. Świat jest pełen tajemnic

                         - zajęcia rozwijające kompetencje biologiczne dla kl. V-VI, VII-VIII

        Zadanie 6. Z technologią informatyczną za pan brat

                         - zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne dla kl. IV – VI

        Zadanie 7. Mały komputerowy świat - zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne dla kl. I, II, III

        Zadanie 8. Podróże z językiem angielskim

                        - zajęcia rozwijające kompetencje porozumiewania się w j. angielskim dla kl. V-VII

        Zadanie 9. Rozwiń skrzydła z jęz. angielskim

                        - zajęcia rozwijające kompetencje porozumiewania się w j. angielskim dla kl. II, III

                        -  ocena końcoworoczna/ocena opisowa - najwięcej punktów do uzyskania za oceny celujące(10p),

                           bardzo dobre(8p), dobre(5p); dostateczne (3p)

                        -  pochodzenie z rodzin objętych wsparciem MOPS

                        -  dzieci z Centrum Administracyjnego

                  -  zainteresowania, uzdolnienia/ewentualnie w oparciu o kwestionariusz oceny uzdolnień

         Zadanie 10. Dziś uczeń, jutro pracownik

                           - zajęcia rozwijające inicjatywność i przedsiębiorczość dla kl. VIII

                           -  pochodzenie z rodzin objętych wsparciem MOPS

                           -  dzieci z Centrum Administracyjnego,

                           -  zainteresowanie wyborem ścieżki edukacyjno – zawodowej

         Zadanie11  Zabawy i łamigłówki dla sprawnej rączki i mądrej główki

                         - zajęcia wspierające ucznia młodszego dla kl. I

                         -   kwestionariusz oceny rozwoju (diagnoza)

                         -   opinia nauczyciela

         Zadanie 12 Zajęcia specjalistyczne z pedagogiem, psychologiem, socjoterapeutą

                          -   opinia PPP/SPPP

                          -   informacja pedagoga szkolnego

          Zadanie 13. Zajęcia logopedyczne

                            -  opinia logopedy po wstępnej diagnozie kandydatów

          Zadanie 14. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli

                            -  decyzja Dyrektora w oparciu o kompetencje i doświadczenie nauczyciela

                               z uwzględnieniem planów zatrudnienia

       6.  Możliwy jest udział tych samych dzieci w więcej niż jednym rodzaju zajęć.

         7.  Dyrektor we współpracy z Koordynatorem, Asystentem, nauczycielami poprzez m.in. spotkania

              indywidualne/grupowe z osobami zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie, informuje

              rodziców/opiekunów prawnych dzieci o możliwości wzięcia udziału w projekcie, przedstawia zasady rekrutacji,

              a także zamieszcza je na tablicy ogłoszeń w budynku  i na stronie internetowej Szkoły.

         8.  Złożenie deklaracji wymienionej w §3, ust.2 oznacza, iż kandydat, rodzic/opiekun prawny zapoznał się

              z Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

         9.  Rekrutacja uczestników do projektu uwzględnia zasadę równych szans poprzez zapewnienie możliwości udziału

              w projekcie osobom bez względu na płeć czy stopień niepełnosprawności.

       10.  Do 5 dni po zakończeniu rekrutacji, Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, na podstawie

              protokołów rekrutacyjnych, podaje do wiadomości zatwierdzoną przez Dyrektora listę kandydatów

              zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do udziału

              w projekcie, jednakże nie mogą do niego przystąpić z powodu braku miejsc .

        11.  W przypadku rezygnacji/wykluczenia uczestnika projektu, do udziału w projekcie zostanie uprawniony

              pierwszy kandydat z listy rezerwowej.

        12.  W razie konieczności, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

 

§ 4

Uprawnienia i obowiązki uczestnika Projektu

 1. Uczestnik jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w projekcie oraz do otrzymania wsparcia w formie zajęć zgodnie z zapisami Regulaminu.
 2. Uczestnicy Projektu mogą wyrazić zgodę na wykorzystanie własnego wizerunku w ramach projektu i do celów promujących projekt, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do Regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w wymiarze co najmniej 50% czasu przewidzianego programem. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do pisemnego usprawiedliwienia nieobecności i uzyskania zgody Kierownika Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie.
 4. W przypadkach uzasadnionych chorobą bądź też innym zdarzeniem losowym, możliwa jest rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie. Rezygnacja wymaga pisemnego powiadomienia o tym fakcie Dyrektora, zgodnie z załącznikiem nr 6 a,b do Regulaminu.
 5. Uczeń może zostać wykluczony z udziału w projekcie, jeżeli po trzykrotnym otrzymaniu nagany nadal nie podporządkowuje się poleceniom nauczyciela.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do udziału we wszystkich badaniach prowadzonych w ramach monitoringu/ewaluacji po przystąpieniu do projektu, w trakcie jego trwania i po zakończeniu projektu.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy RODO.
 2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
 4. Zmiana treści Regulaminu nastąpi poprzez wprowadzenie nowego Regulaminu.

 

                                                                                                                                

 

Załączniki:

1a – Deklaracja udziału w projekcie (dziecko)

1b – Deklaracja udziału w projekcie (rodzic)

1c – Deklaracja udziału w projekcie (nauczyciel)

 2 – Pisemna zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie

 3 – Kwestionariusz osobowy uczestnika projektu

 4 – Oświadczenie uczestnika projektu (RODO) - zakres danych powierzonych do przetwarzania

5a – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku (dziecko)

5b - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku  

        (rodzic/nauczyciel)

6a – Oświadczenie uczestnika projektu o rezygnacji z udziału w projekcie (dziecko)

6b - Oświadczenie uczestnika projektu o rezygnacji z udziału w projekcie (rodzic/nauczyciel)

 

NA GÓRĘ