Informacje o projekcie

logo

W naszej szkole jest realizowany projekt

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

dla działania:  11.1.Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

dla poddziałania:  11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

 

Więcej wiedzieć- lepiej współdziałać

numer wniosku WND-RPSL.11.01.04-24-00AD/18-002

wartość dofinansowania projektu (PLN)  355 726,12

okres realizacji  projektu 03.09.2018- 26.06.2020

 

Cele projektu

 • Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia poprzez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwijanie i kształtowanie kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 • Kształtowanie właściwych postaw/umiejętności tj. kreatywność ,praca zespołowa
 • Rozwijanie zainteresowań dzieci zdolnych
 • Objęcie pomocą dzieci z problemami w nauce
 • Wsparcie ucznia młodszego
 • Wzmocnienie pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 • Korygowanie zaburzeń zachowania
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • Przygotowanie uczniów/uczennic do podjęcia świadomej decyzji edukacyjno-zawodowej
 • Nabycie kompetencji zawodowych nauczyciela w zakresie socjoterapii

 

Opis projektu

 • Jest skierowany do uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 13 w Katowicach
 • Ze wsparcia skorzysta 112 osób
 • W projekt zostanie zaangażowanych 6 rodziców/opiekunów
 • Ze wsparcia skorzysta nauczycielka lub nauczyciel zainteresowany nabyciem kompetencji zawodowych w zakresie studiów podyplomowych z socjoterapii

 

Zadania w projekcie (typ zajęć)

 • Od pomysłu do sukcesu – zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne dla klas VII i klas VIII (2 grupy)
 • Matematyczne zmagania-zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla klas IV i klas V (2grupy)
 • Kółko przyrodniczo-matematyczne- zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze i matematyczne dla klas II- III
 • Odkrywcy przyrody – zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze, naukowo- techniczne dla klas IV
 • Świat pełen tajemnic – zajęcia rozwijające kompetencje biologiczne dla klas V-VI i klas VII-VIII (2 grupy)
 • Z technologią informatyczną za pan brat- zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne dla klas IV- VI (2 grupy)
 • Mały komputerowy świat – zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne dla klas I, klas II, klas III  (3 grupy)
 • Podróże z językiem angielskim – zajęcia rozwijające kompetencje porozumiewania się w  języku angielskim dla klas V- VII (2 grupy)
 • Rozwiń skrzydła z językiem angielskim- zajęcia rozwijające kompetencje porozumiewania się w  języku angielskim dla klas II i klas III (2 grupy)
 • Dziś uczeń – jutro pracownik – zajęcia rozwijające inicjatywność i przedsiębiorczość dla klas VIII
 • Zabawy i łamigłówki dla sprawnej rączki i mądrej główki- zajęcia wspierające ucznia młodszego dla klasy I
 • Zajęcia specjalistyczne z pedagogiem, psychologiem i socjoterapeutą
 • Zajęcia logopedyczne

 

 

NA GÓRĘ