Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. DORADCA ZAWODOWY

DORADCA ZAWODOWY

 

ELEKTRONICZNY NABÓR DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

 2022/2023

 

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

 

w plikach do pobrania poniżej:

 

ulotka naborowa oraz terminy postępowania rekrutacyjnego

 

 

 


 

 

INFORMATOR O SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

2022/2023

 

Na stronie internetowej miasta Katowice pod adresem https://www.katowice.eu/dla-mieszkańca/ucz-się/dla-ucznia-i-rodzica/oferty-edukacyjne-katowickich-szkół

został zamieszczony aktualny Informator dla kandydatów do szkół średnich w Katowicach w roku szkolnym 2021/2022

 

 


 

PODSTAWOWE ZADANIA DO REALIZACJI Z ZAKRESU

 

PORADNICTWA I INFORMACJI ZAWODOWEJ 

 

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 

  mgr Barbara Sypień - szkolny doradca zawodowy

 

pełni dyżur dla rodziców/opiekunów prawnych

 

podczas godziny dostępności wg harmonogramu w sali nr 32 

 

  Proszę o kontakt za pomocą e-mail:

 

barbara.sypien@zsp4katowice.onmicrosoft.com

 

lub za pomocą e-dziennika Vulcan

  

1. Pomoc uczniom, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych  w wyborze  dalszej drogi edukacyjnej – zapoznanie z nowym systemem kształcenia po szkole podstawowej.

2. Udzielanie pomocy w realnej ocenie własnych predyspozycji osobowych pod kątem wyboru dalszego kierunku kształcenia.

3.  Przygotowanie młodzieży do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz umożliwienie poznania reguł i trendów rządzących  rynkiem pracy.

4. Kreowanie aktywnej, przedsiębiorczej postawy wobec rynku pracy, przezwyciężanie bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

5. Udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom/opiekunom/wychowawcom z zakresu poradnictwa zawodowego, wyboru szkoły ponadpodstawowej.

6. Współpraca z instytucjami zajmującymi się poradnictwem z zakresu rynku pracy, edukacją zawodoznawczą.

7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5 w Katowicach w ramach Forum Wymiany Doświadczeń Doradców Zawodowych.


Formy pracy 

1. Indywidualne sesje doradcze.

2.Grupowe spotkania zajęcia z proorientacji zawodowej.

3. Prezentacje, wykłady.

4. Przeprowadzanie ankiet wśród uczniów oraz rodziców/opiekunów prawynch.

5. Spotkania w szkole z osobami reprezentującymi instytucje ryku pracy.

6. Organizacja wycieczek zawodoznawczych, np. , do szkół ponadpodstawowych, targi pracy i in.

7. Organizacja konkursów.

8. Zamieszczanie ciekawych i aktualnych informacji z zakresu poradnictwa zawodowego (korytarz szkolny).

9.Emisja filmów o tematyce zawodoznawczej .

10. Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem, oraz rodzicami/opiekunami uczniów (udział w zebraniach klasowych), PP-P.

11.Prezentowanie informacji  dotyczących poradnictwa zawodowego -żródła informacji zawodowej.

12. Współpraca z doradcami zawodowymi w zakresie wymiany doświadczeń oraz gromadzenia informacji zawodowej.

 

Struktura szkół po zmianach

Struktura szkolnictwa będzie obejmowała:

 • 8-letnią szkołę podstawową,
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • 5-letnie technikum,
 • 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
 • 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
 • szkołę policealną.

 

Szkoła po zmianach

 

Od roku szkolnego 2018/2019 w ostatniej klasie 8-letniej szkoły podstawowej będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.

W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki.

Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej. Przystąpienie do egzaminu będzie obowiązkowe, uzyskane wyniki nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły, natomiast będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, dotyczące m.in. warunków zwalniania uczniów z obowiązku przystąpienia do egzaminu, dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu, możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, będą analogiczne do rozwiązań funkcjonujących na obecnie przeprowadzanym egzaminie gimnazjalnym.

 

http://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/uczen-i-rodzic/struktura-szkol-po-zmianach.html

 

Informacja dla uczniów klas VIII     

 Egzamin ósmoklasisty 2023

 

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zamieściła przykładowe arkusze zadań egzaminacyjnych, 

więcej informacji na: http://www.oke.jaworzno.pl w zakładce egzamin ósmoklasisty

 

Terminy egzaminu ósmoklasisty:

 

23.05. język polski     120 minut

24.05. matematyka    100 minut

25.05. język obcy  nowożytny   90 minut

 

 

 Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 

2022/2023

 

 

https://men.gov.pl/pl/rekrutacja/rys

 

 

Przydatne linki 

 

https://barometrzawodow.pl

 

 •  wyszukiwarka zawodów
 • dane o zawodach
 • prognoza zapotrzebowania na pracowników

 

 

 prognoza  dotycząca poszczególnych zawodów dla województwa śląskiego w 2022 roku 

pliki do pobrania poniżej

 

 

 

 

http://doradztwo.ore.edu.plore

 •  informacje o ścieżkach kształcenia 
 •  informacje  o zawodach
 •  informacje o rynku pracy
 •  pomoc w wyborze zawodu
 

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ