Sprawozdanie z realizacji projektu

 

logo 


Sprawozdanie z realizacji projektu

Więcej wiedzieć – lepiej współdziałać

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014- 2020

( Europejski Fundusz Społeczny)

 

Projekt jest realizowany w naszej szkole od września 2018 roku. Celem jest podniesienie jakości kształcenia przez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwijanie i kształtowanie kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw tj. kreatywność czy praca zespołowa. Obejmuje wsparcie dzieci zdolnych , objecie pomocą dzieci z problemami w nauce , wsparcie ucznia młodszego , wzmocnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,  korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych , przygotowanie uczniów / uczennic do podjęcia świadomej decyzji edukacyjno – zawodowej , a także nabycie kompetencji zawodowych nauczyciela.

W wyniku rekrutacji w projekcie  w roku szkolnym 2018/2019 objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych zostało 160 uczestniczek/uczestników, co stanowi 40,61% społeczności szkolnej, w tym 91 dziewcząt – co stanowi 47,40%6 wszystkich dziewcząt w szkole i 69 chłopców – 34,16 % wszystkich chłopców w szkole.

Uczestnicy brali udział w zajęcia w ramach 13 zadań. Zajęcia odbywały się w szkole oraz w terenie. Wsparciem w ramach zadania 14 , zgodnie z potrzebami szkoły i arkuszem organizacyjnym objęta została nauczycielka języka angielskiego, a w ramach zadania 13 – zajęcia logopedyczne -6 rodziców , których udział w projekcie jest bezkosztowy.

Dzieci korzystały z pomocy specjalistów, uzupełniały wiadomości, rozwijały swoje zainteresowania i zdolności, rozbudzały ciekawość, zdolność twórczego myślenia, doskonaliły umiejętność mówienia, wypowiadania się w j. angielskim. Uczyły się zaradności, wyrażania sądów, emocji, współpracy w zespole. Prowadziły prace porządkowe w ogródku szkolnym, uczyły się pielęgnacji roślin.

Zajęcia prowadzone były w sposób niestereotypowy i równościowy. Podjęto działania mające na celu wyeliminowanie pouczeń do dzieci akcentujące ich płeć, kształtowano partnerskie relacje między płciami opierające się na wzajemnym szacunku, na zasadzie równych praw, wolnych od przemocy. Dzieci współpracowały w zespołach zróżnicowanych pod względem płci i wieku.

Aby uatrakcyjnić zajęcia zakupiono ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego liczne pomoce dydaktyczne, materiały biurowe , plastyczne, nagrody dla uczestników zajęć. Zgodnie z prawem zamówień publicznych zakupiono 2 tablice interaktywne , 2 laptopy z oprogramowaniem , 26 zestawów komputerowych , 2 drukarki.

W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono 1197 godzin zajęć. Na bieżąco monitorowane są wskaźniki produktu tj, wyposażenie w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych ,doposażenie pracowni , liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz liczba nauczycieli objętych wsparciem.

Odbyły się spotkania promocyjno – informacyjne dla rodziców, spotkania nauczycieli realizujących poszczególne zadania , spotkania zespołu roboczego (koodynator , asystent ,referent ,przedstawiciel UM , pracownicy CUW ). Osoby zarządzające projektem na bieżąco uczestniczyły w spotkaniach oraz szkoleniach odbywających się w Urzędzie Marszałkowskim. Sporządzono zgodnie z harmonogramem i montażem finansowym wniosek o płatność za okres 3.09.2018- 5.04.2019 , który został zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski.

 

 

 

NA GÓRĘ