ZAPYTANIE - PSYCHOLOG

LOGO

 

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 w Katowicach

ogłasza nabór kandydata na wolne stanowisko – psycholog

 w projekcie pn. „ Więcej wiedzieć – lepiej współdziałać”

w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego , działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014- 2020

( Europejski Fundusz Społeczny)

Liczba wolnych miejsc pracy: 1

Przedmiot naboru:

-        Stanowisko: psycholog

-        Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Katowicach

-        Forma zatrudnienia : umowa zlecenie

-        Wynagrodzenie: współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-        Okres realizacji zajęć w ramach projektu: 15.10.2019- 27. 06.2020

-        Wymiar godzin: 115 godzin ( 50 od X-XII , 65 od I – VI)

 

Wymagania niezbędne wobec kandydata:

-        Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym - psychologia

-        Obywatelstwo polskie

-        Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-        Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-        Wysoka kultura osobista

 

Wymagania dodatkowe:

-        Kursy lub doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera,

-        Umiejętność  pracy w zespole,

-        Komunikatywność- łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi,

-        Doświadczenie w pracy z uczniami ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

-        Doświadczenie w realizacji zadań projektowych

 

Wykonawca zobowiązany będzie do:

-        wykonania przedmiotu umowy zgodnie z założeniami Ogłoszenia  oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Więcej wiedzieć -lepiej współdziałać”

-        ścisłej współpracy z osobami nadzorujący koordynatorem, asystentem koordynatora oraz Dyrektorem szkoły, w której realizowane są zajęcia,

-        opracowania programu dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów uczestniczących w zajęciach i przedstawienia do akceptacji koordynatorowi i Dyrektorowi Zespołu,

-        opracowania harmonogramu realizacji  w/w  zajęć pozalekcyjnych w uzgodnieniu z koordynatorem

-        prowadzenia zajęć zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawowania opieki na uczestnikami/czkami zajęć podczas zajęć oraz przerw, a także opieki nad pomieszczeniami udostępnionymi wraz ze sprzętem i pomocami dydaktycznymi przez Zamawiającego,

-        prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami tj. bieżącego prowadzenia dziennika zajęć zgodnego ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego oraz prowadzenia i przekazania miesięcznych kart ewidencji czasu pracy (do 31 lub 30 każdego miesiąca pracy) do koordynatora szkolnego zgodnych ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, przy czym karta ewidencji czasu pracy każdorazowo musi być zatwierdzona przez Dyrektora Zespołu

-        przekazywania na bieżąco do koordynatora wszelkich informacji o powstałych nieprawidłowościach i problemach związanych z realizacją zadania w projekcie,

-        przestrzegania na zajęciach zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz przekazywania treści z poszanowaniem tych zasad,

-        ochrony powierzonych mu informacji,  danych osobowych uczniów, zwłaszcza informacji wrażliwych, zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

-        informowania koordynatora o wystąpieniu okoliczności losowych, uniemożliwiających prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem,

-         przekazanie Zamawiającemu całej dokumentacji związanej z wykonaniem umowy, po zakończeniu realizacji zamówienia,

-        poddania sie kontroli planowanej i nieplanowanej zarówno ze strony Zamawiającego, jak też instytucji zewnętrznych, udział w kontrolach Projektu na miejscu w czasie trwania umowy oraz w razie konieczności po zakończeniu trwania umowy,

-        wykonywania innych zadań zleconych przez Zamawiającego na rzecz projektu związanych miedzy innymi z monitorowaniem, ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją realizowanych zajęć w projekcie.

 

Kandydaci ubiegający sie o zatrudnienie powinni przedłożyć następujące dokumenty:

-        CV oraz list motywacyjny,

-        Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

-        Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-        Kopie dokumentu potwierdzającego stopień awansu zawodowego,

 

Dokument CV oraz list motywacyjny powinny być opatrzone klauzula:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 1O maja 2Ol8 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw

z 2Ol8, poz. lOOO) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2Ol6/679 z dnia 27 kwietnia 2Ol6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Katowicach ul. Wróblewskiego 42-44- w zaklejonej kopercie do dnia   8 października 2019roku do godz. 15.00

Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybór kandydatów zostanie poprzedzony rozmowa kwalifikacyjna z osobami spełniającymi wstępne kryteria. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.

 

Pozostałe informacje:

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

 

Koordynator projektu

Danuta Szulc - Paprota

 

NA GÓRĘ