AKADEMIA TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY

Akademia trenerów wspomagania oświaty

 

Uczestniczymy w projekcie „AKADEMII TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY” ,

którego celem jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół/przedszkoli

w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych.

 


 

  

Korzyści dla osób biorących udział w projekcie: Poszerzenie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności w zakresach: Prowadzenia wspomagania w szkole/przedszkolu, w tym diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola rocznego planu wspomagania, wdrażaniu nowych umiejętności w szkole. Prowadzenia międzyszkolnych sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.  Wdrażania narzędzi wspierających procesy rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. Wspierania procesu ewaluacji wewnętrznej i przygotowanie szkoły/przedszkola do ewaluacji zewnętrznej Pozyskanie konkretnych narzędzi:  Diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola. Kwestionariuszy ewaluacyjnych. Platform wymiany wiedzy i doświadczeń, scenariuszy i ćwiczeń w zakresie uczenia kluczowych kompetencji uczniów, do wykorzystania w szkole/ przedszkolu. Scenariuszy i ćwiczeń do pracy z mniejszymi i większymi grupami dorosłych (elementy andragogiki) Rozwój osobisty: Posiadanie kompetencji diagnozowania, prowadzenia wielokierunkowego wspomagania placówki (łącznie 90 h szkoleń oraz 36 h doradztwa).  Nawiązanie relacji w grupie szkoleniowej oraz e-learningowej z trenerami w ramach województwa. Wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się.  Pozyskanie statusu trenera oraz doradcy ds. wspomagania szkoły. Budowanie sieci specjalistów do realizacji innych projektów i wdrożeń Zdobycie doświadczenia w prowadzeniu procesów wspomagania na rzecz konkretnej placówki uczestniczącej w projekcie. 

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące formy wsparcia:

 

Szkolenia z zakresu wspierania rozwoju kompetencji kluczowej - do wyboru przez uczestnika projektu 1 z 5 kompetencji kluczowych:

 

  1. kompetencje cyfrowe (TIK)
  2. kompetencje matematyczno – przyrodnicze
  3. umiejętności porozumiewania się w językach obcych
  4. postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa
  5. umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie 

 

http://kiss.pl/akademia_trenerow.php 

 

 

NA GÓRĘ