Sprawozdanie końcowe

logo

Sprawozdanie końcowe

z realizacji projektu realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

( Europejski Fundusz Społeczny)

 

Dotyczy wniosku WND-RPSL.11.01.04-24-00AD/18-002

Tytuł projektu  Więcej wiedzieć – lepiej współdziałać

Okres realizacji projektu   03.09.2018 – 26.06.2020

Wartość projektu  395 251,25

 

Projekt był skierowany do uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Katowicach.

Głównym celem było podniesienie jakości kształcenia przez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwijanie i kształtowanie kluczowych kompetencji oraz właściwych postaw i umiejętności tj. kreatywność i praca zespołowa. Projekt obejmował wparciem:

- dzieci zdolne ,

- mające problemy w nauce ,

- ucznia młodszego ,

- wzmacniał pomoc psychologiczno – pedagogiczną ,

- wyrównywał szanse poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych ,

- przygotował do podjęcia świadomej decyzji edukacyjno – zawodowej .

Uczniowie/uczennice mieli możliwość udziału w zajęciach w ramach 13 zadań w równym stopniu.

Zrealizowano 2391 godzin zajęć .

Zadanie 1

112 godzin

Zadanie 2

112 godzin

Zadanie 3

136 godziny

Zadanie 4

112 godzin

Zadanie 5

120 godzin

Zadanie 6

115 godzin

Zadanie 7

180 godzin

Zadanie 8

248 godzin

Zadanie 9

168 godzin

Zadanie 10

168 godzin

Zadanie 11

136 godziny

Zadanie 12 pedagog

112 godzin

Zadanie 12 psycholog

224 godziny

Zadanie 12 terapeuta

224 godziny

Zadanie13

224 godziny

 

Udział K i M był w miarę proporcjonalny do rozkładu płci.

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych wyniosła 225  (106M i 119K) 

Wszyscy mieli równy dostęp do pomocy dydaktycznych, korzystali z TIK. Otrzymywali wiedzę o tej samej jakości, w równym stopniu byli wspierani w dokonywaniu decyzji. Podczas zajęć kształtowane były partnerskie relacje między płciami .Zaprezentowane zostały przykłady K/M o znaczących dokonaniach w świecie nauki. Wsparciem objętych było 12 uczniów (5M i 7K) z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 12 uczniów  (7M i 5 K) z Centrum Administracyjnego Wspieranie w rozwoju.

Wsparciem w ramach projektu została objęta 1 nauczycielka oraz 6 rodziców (3 K i 3 M)

Zorganizowano spotkania dotyczące równości płci

Liczba uczniów objętych doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych wyniosła 103 (44 k ,59 M)

Liczba uczniów którzy uzyskali kompetencje po opuszczeniu programu wyniosła 198 (106 K ,92 M)

Szkoła została doposażona w różnorodne  pomoce dydaktyczne ( gry , mapy , plansze , mikroskopy, programy edukacyjne , e- podręczniki ,filmy, pomoce do zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęć logopedycznych)

Zakupiono dwie tablice interaktywne z laptopami , wyposażono dwie pracownie informatyczne w 13 zestawów komputerowych All-In-One w każdej , 2 drukarki , aparat fotograficzny , 2 trymery

Zakupiony sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć edukacyjnych w okresie trwałości projektu.

Wszystkie wskaźniki określone w umowie o dofinansowanie projektu zostały osiągnięte.

Wniosek końcowy został w terminie złożony za pomocą systemu LSI oczekuje na rozliczenie.

Koordynator projektu

Danuta Szulc - Paprota

 

NA GÓRĘ