SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU MŁODZI WOLONTARIUSZE

Szkolny Klub Wolontariatu

 

MŁODZI WOLONTARIUSZE

 

w Szkole Podstwowej nr 13 im.św.Barbary 

  

w  Zespole  Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Katowicach

 

Regulamin

 

Wstęp

Zadaniem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest kształtowanie postaw altruistycznych i zdobywanie własnej godności i wartości przez prace na rzecz potrzebującym osobom. Wolontariat ma w założeniu stanowić opozycję w stosunku do konsumpcyjnego sposobu życia. Stanowi wychowanie w szacunku dla ludzi i otaczającego świata. Pozwala podejmować pożyteczne formy aktywności.

Wyjaśnienie terminów pojawiających się w dokumencie:

Wolontariat

Bezpłatne i świadome działania na rzecz potrzebujących. Wykracza poza więzi rodzinne i koleżeńskie.

Wolontariusz

Osoba dobrowolnie i nieodpłatnie pomagająca potrzebującym.

Szkolny Klub Wolontariatu

Inicjatywa skierowana do uczniów, którzy chcą służyć potrzebującym i poświęcać swój wolny czas na  pomaganie potrzebującym osobom. Szkolny Klub Wolontariatu działa na terenie

 Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Katowicach. Działania i pracę Klubu nadzoruje dyrektor Zespołu. Dyrektor włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną w Zespole.

Opiekę nad Szkolnym Klubem Wolontariatu sprawuje koordynator, który został powołany przez Dyrektora Zespołu.

Opiekun:

Nauczyciel wyznaczony przez dyrektora do kierowania i Szkolnym Klubem Wolontariatu i wspierania wolontariuszy, którzy są uczniami szkoły.

Zadanie opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu:

Opiekun zajmuje się Klubem

Czuwa nad zgodnością działalności Wolontariatu na terenie placówki ze statutem

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Zajmuje się sprawami organizacyjnymi Klubu

Dba o nagradzanie wolontariuszy zgodnie z zapisami zamieszczonymi w regulaminie Szkolnego Klubu Wolontariusza, Opiekun jest łącznikiem między uczniami – wolontariuszami, a dyrektorem.

Przyjmowanie i odwoływanie członków Szkolnego Klubu Wolontariatu. Zwoływanie walnego zabrania na koniec roku szkolnego. Reprezentowanie wolontariuszy. Może powoływać koordynatorów konkretnych działań wolontariatu, Decyduje o podjęciu współpracy z jednostkami środowiska lokalnego.

Obszary działania Szkolnego Klubu Wolontariatu:

Działalność Klubu jest ukierunkowana na dwa zasadnicze obszary:

–        środowisko szkolne,

–        środowisko lokalne.

Działania wolontariatu skupiają się na terenie Zespołu na:

–        organizowaniu pomocy koleżeńskiej,

–        współpracy z Samorządem Szkolnym,

–        wspomaganie działalności świetlicy szkolnej .i biblioteki

Działania wolontariatu poza terenem Zespołu:

–        wspieranie instytucji lub stowarzyszeń

–        współpraca ze środowiskiem lokalnym,

–        wspieranie swoją pracą i wolnym czasem osób potrzebujących z najbliższego otoczenia.

Sylwetka wolontariuszami Szkolnego Klubu Wolontariatu:

            Wolontariusz to osoba pracująca nieodpłatnie. Wolontariuszem może być każdy uczeń, który chętnie niesie pomoc potrzebującym. Warunkiem zostania wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu jest uzyskanie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego i podpisanie deklaracji.

Obowiązki wolontariusza

–        przestrzeganie zasad zawartych w podpisanej deklaracji

–        podejmowanie prac wolontariackich w zakresie niekolidującym z nauką w szkole,

–        wywiązywanie się z obowiązków domowych i rodzinnych,

–        sumienne wywiązywanie się z podejmowanych zobowiązań,

–        brać udział w spotkaniach związanych z pracą w Szkolnym Klubie Wolontariatu,

–        być uczciwym i dyskretnym w sprawach osób którym pomaga.

Prawa wolontariuszami:

–        wolontariusz ma prawo być informowanym o planowanych działaniach,

–        uczestniczyć w szkoleniach związanych z wolontariatem,

–        jasno określony zakres obowiązków,

–        być nagradzanym za swoją pracę,

–        mieć wsparcie opiekuna i koordynatora,

–        ochrona przed ryzykiem związanym z powierzanymi zadaniami.

 

Nagradzanie wolontariuszy

            Praca w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu jest dobrowolna i nieodpłatna. Nagradzanie ma podkreślać uznacie dla pracy wolontariusza, Ma także motywować i promować ideę wolontariatu.

Jako formę nagradzania przyjmuje się:

–        wpisanie informacji na temat prac wolontariackich do dziennika elektronicznego,

–        pisemne podziękowanie dla rodziców,

–        przyznanie dyplomu wolontariuszowi,

–        pochwała wychowawcy lub opiekuna Szkolnego Koła na forum klasy,

–        pochwała dyrektora na apelu szkolnym,

–        wpisanie informacji o działalności wolontariackiej na świadectwie szkolnym.

Postanowienia końcowe:

            Klubem opiekuje się nauczyciel,który został zaakceptowany przez dyrektora. Opiekun może angażować do sprawowania opieki lub koordynowania działań innych nauczycieli. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Klubu. Zmiana regulaminu są zatwierdzane przez członków klubu. Dyrektor może rozwiązać działalność Klubu, Do końca września opiekun przedstawia dyrektorowi do akceptacji harmonogram działań. Samorząd Szkolny wspiera działania szkolnego Klubu Wolontariusza.

 

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu

 

 mgr Zbigniew Stachoń

 

Akcja - Pomoc dla zwierząt

Trwa akcja zbierania karmy,  zabawek i innych potrzebnych w schronisku dla zwierząt rzeczy. Uczennice klasy 7a ze Szkolnego Klubu Wolontariatu proszą o przynoszenie do  sali 27 darów dla piesków i kotów, które mieszkają w schronisku  czekając na dom i właściciela. 

 

NA GÓRĘ