STYPENDIA SZKOLNE

STYPENDIUM SZKOLNE

 

2022/2023


Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego składają wnioskodawcyw terminie  

 

od 01 – 15 września 2022 r.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty określonej w przepisach art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, aktualnie 528,00 zł. Świadczenie 500 +, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195), nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

 

 

Stypendium szkolne 2021/2022

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Przyjmowanie wniosków na stypendia szkolne w roku szkolnym 2021/22

 

termin 01.09.2021r. – 15.09.2021 r.

 

 

 

WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Stypendium  szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  z niskich dochodów na osobę w rodzinie,  w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność,  ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się               o stypendium szkolne nie może przekraczać aktualnie kwoty (art.8 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej):  528,00 zł netto 

 

- za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ( sierpień)

 

- należy złożyć oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach , wykazać dochody wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

         W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od dnia 1 stycznia 2022 r. zmienia się wysokość kryterium  dochodowego uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego i wynosić ono będzie 600 zł na osobę w rodzinie.

 

W związku ze zmianą kryterium dochodowego rodzice uczniów  w rodzinach których dochód nie przekracza 600 zł na osobę,  mogą również składać wnioski do 15 września 2021 r.

 

Świadczenie wychowawcze „500 +”i wyprawka „300+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych. 

 

Wnioski do odebrania na portierni szkolnej składa się u pedagoga szkolnego

 

 

 

https://cuwkatowice.bip.gov.pl/wnioski-do-pobrania/wnioski-do-pobrania.html

 

 

Wnioski składa się u pedagoga szkolnego

 

 Moniki Tomasionek Uśmiech

 

monikatomasionek@zsp4katowice.onmicrosoft.com

 

NA GÓRĘ