PÓŁKOLONIE ZIMOWE 2023

 

 

Półkolonie zimowe

 

w ramach akcji „Zima w mieście’’ 2023

 

 

Organizacja wypoczynku zimowego

 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

 

w Katowicach

 

 

Podstawowe przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży:

 

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz.1943
    ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452),
  • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz.1553 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2017 r., poz.2361) 1 lipca 2018 r.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci
  • i młodzieży

 

1.Organizatorem wypoczynku jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Katowicach

Szkoła Podstawowa nr 13 im.św.Barbary  40-214 Katowice ul.Wróblewskiego 42-44.

2.Uczestnikami wypoczynku są uczniowie klas I-III i IV- VIII.

3.Organizator wypoczynku zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej- organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku.

4. W czasie trwania półkolonii dla uczestników będą świadczone obiady.

5.Odpłatność za turnus od uczestnika wynosi 50 PLN.

(na podstawie Art.92f  Ustawy o systemie oświaty-opłatę za  udział uczestnika w  wypoczynku ustala organizator wypoczynku).

6. O zakwalifikowaniu się uczestnika na dany turnus decyduje data wpływu karty kwalifikacyjnej i opłaty w terminie do 09.12.2022 r.

7.Kadrę wypoczynku stanowią: kierownicy turnusów oraz wychowawcy półkolonii w następujących terminach:

I TURNUS

II TURNUS

16.01.-20.01.2023 r.

23.01.-27.01.2023 r.

Mariola Kubalska

kierownik

Anna Derkowska

kierownik

Bożena Dąbrowska Marlena Rolnik-Kazimierowicz
Joanna Smolka-Jedlińska Joanna Plutka
Anna Rzezik Ewa Tomczok

 

8.Zajęcia organizowane podczas wypoczynku ujęte są w ramowym planie półkolonii w ramach "Akcji zima 2023''

i odbywają się wg programu opracowanego przez kierownika danego turnusu.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1400

Udostępnione są poszczególne pomieszczenia szkoły:

a)zajęcia w dużej sali gimnastycznej:

-rozgrywki sportowe

-gry zespołowe: koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna

b)zajęcia w małej sali gimnastycznej:

-wyścigi rzędów

-tenis stołowy-turniej w każdym tygodniu

-rozgrywki w piłkę siatkową

-badminton-turniej

c)zajęcia w sali komputerowej

-gry komputerowe

-korzystanie z Internetu

-konkursy-wykorzystanie programu paint

d)zajęcia w świetlicy:

-oglądanie bajek i filmów na DVD

-gry planszowe

-układanie puzzli

-zajęcia plastyczno-techniczne

-konkursy

-zabawy własne na dywanie

-zabawy muzyczne

e)zajęcia w salce korekcyjnej

-zabawy

-relaksacja

f)zajęcia na boisku szkolnym i placu zabaw (uzależnione są od warunków pogodowych)

-rozgrywki sportowe

-gry i zabawy ruchowe

g)zajęcia poza terenem ZSP nr 4 wg programu półkolonii danego turnusu

9.Organizacja wypoczynku w ramach "Akcji zima  2023'' została zgłoszona do Kuratorium Oświaty w Katowicach 

 numer zgłoszenia:

a)

b) 

wkrótce zostanie zgłoszona

 

 

 

 

NA GÓRĘ